Όροι χρήσης

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

1. Γενικές Πληροφορίες

Καλωσορίσατε στον διαδικτυακό τόπο http://mickcooperthessaloniki2020.gr, που λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του ολοήμερου βιωματικού εργαστηρίου με τον Prof. Mick Cooper με τίτλο «Δουλεύοντας σε σχεσιακό βάθος στην ψυχοθεραπεία» που θα διεξαχθεί το Σάββατο 27.06.2020 στους χώρους του MOMus - Μουσείου Φωτογραφίας, Αποθήκη Α', στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης. Ο διαδικτυακός τόπος ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με έδρα στην Όσσα Λαγκαδά ΤΚ 57200, Ελλάδα, ΑΦΜ 8011195308, ΔΟΥ Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Αρ. ΓΕΜΗ 151495805000 τηλέφωνο 2394091119 ηλεκτρονική διεύθυνση mickcooperskg2020@yahoo.com (εφεξής «Eμείς», «Εμάς», «Μας»).

Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί από Εμάς προκειμένου να παράσχει άμεση ενημέρωση για το άνω εργαστήριο, δίνοντας την δυνατότητα για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως διαδικτυακής κράτησης θέσης.

Η προβολή, παρουσίαση, και δήλωση συμμετοχής στο εργαστήριο καθώς και η ασφάλεια των συναλλαγών σας διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους σας καλούμε να αναγνώσετε πριν από την πλοήγηση σας στοn διαδικτυακό τόπο και την πραγματοποίηση της δήλωσης συμμετοχής σας. Η πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με Εμάς σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξή σας για μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων μπορείτε να αποστέλλετε το σχετικό e-mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση mickcooperskg2020@yahoo.com πριν την πλοήγησή σας ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους του διαδικτυακού τόπου (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) διαδικτυακού τόπου καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα, καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της κατάρτισης της Σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) είναι και οι εφαρμοστέοι.

Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους του διαδικτυακού τόπου να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου.

Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους παρόντες Όρους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί Μας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας. Η Σύμβαση (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω) μπορεί να εκτελεσθεί, κατά την επιλογή σας, σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες στις οποίες οι Όροι είναι διαθέσιμοι σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.

2. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που Μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της Δήλωσής Μας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που Μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή.

3. Η Χρήση του διαδικτυακού τόπου μας

Χρησιμοποιώντας τον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή/και δηλώνοντας συμμετοχή στο εργαστήριο μέσω αυτού, αναλαμβάνετε:

 • α. Να χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό τόπο μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή δήλωση συμμετοχής.
 • β. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες δηλώσεις συμμετοχής. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση, έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.
 • γ. Να Μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.

Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Εάν δεν Μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν θα μπορείτε να συμμετάσχετε στο εργαστήριο.

Με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής μέσω του διαδικτυακού τόπου, εγγυάστε ότι δεν τελείτε υπό δικαστική συμπαράσταση και έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και ότι έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις σύμφωνα με τους ορισμούς του ελληνικού Αστικού Κώδικα.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός Μας να αξιώσουμε από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τις απαιτήσεις Μας από τυχόν δηλώσεις που θα υποβληθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

4. Σύμβαση συμμετοχής σε εκδήλωση/εργαστήριο.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν συνιστούν πρόταση κατάρτισης σύμβασης συμμετοχής στο εργαστήριο, αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί σύμβαση ανάμεσα σε Εμάς και εσάς, παρά μόνον όταν η δήλωσή σας γίνει ρητώς αποδεκτή από Εμάς. Αν δεν δεχτούμε την παραγγελία σας και έχετε ήδη καταβάλλει το ποσό για τη συμμετοχή σας, τότε αυτό θα επιστρέφεται ατόκως στο ακέραιο.

Για να κάνετε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:
(α) τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας με την παράθεση των απαραίτητων στοιχείων,
(β) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων «Όρων χρήσης» και της «Δήλωσης για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όσον αφορά το εργαστήριο, το κόστος συμμετοχής κλπ, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καταρτιζόμενης σύμβασης. Η αποδοχή των παραπάνω συντελείται με την ηλεκτρονική επιλογή «Κράτηση» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.

Η πραγματοποίηση κράτησης αποτελεί σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως, εφαρμοζομένου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ο καταναλωτής ενημερώνεται από Εμάς μέσω του διαδικτυακού τόπου πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του για:

 • (α) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του παρόχου,
 • (β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του εργαστηρίου,
 • (γ) την τιμή και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,
 • (δ) τον τρόπο πληρωμής και εκτέλεσης,
 • (ε) τη διάρκεια ισχύος της τιμής,
 • (στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Κατόπιν θα λάβετε ένα e-mail από Εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της κράτησής σας και θα σας δίνει οδηγίες για την κατάθεση του ποσού συμμετοχής. Μετά από την κατάθεση θα λάβετε με email την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας. Η λήψη του e-mail στον λογαριασμό email σας επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της κράτησής σας και την αποδοχή της από μέρους Μας και την κατάρτιση της σύμβασης.

5. Διαθεσιμότητα Θέσεων

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καταβολής και σε περίπτωση κράτησης όλων των θέσεων δεν θα έχετε τη δυνατότητα κράτησης.

6. Απόρριψη Παραγγελίας

Διατηρούμε το δικαίωμα οποτεδήποτε να αποσύρουμε από τον ιστότοπό Μας τη δυνατότητα κράτησης και/ή να απομακρύνουμε ή τροποποιήσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο. Αν και θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να διεκπεραιώσουμε όλες τις κρατήσεις που Μας υποβάλλονται, είναι δυνατό να προκύψουν κατ’ εξαίρεση συνθήκες υπό τις οποίες ενδέχεται να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση κράτησης, ακόμα και αφού σας έχουμε αποστείλει την Επιβεβαίωση Συμμετοχής, κάτι για το οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε οποτεδήποτε και κατ’ απόλυτη διακριτική Μας ευχέρεια.

Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν θέσεων από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας κράτησης, αφότου σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Συμμετοχής.

7. Απόρριψη κράτησης.

Στην περίπτωση απόρριψης κράτησης μετά από την εκ μέρους σας καταβολή, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που τυχόν καταβάλατε.

8. Τιμή και Πληρωμή.

Η τιμή συμμετοχής θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στον διαδικτυακό τόπο Μας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος.

Φροντίζουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι όλες οι τιμές στον διαδικτυακό τόπο είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την κράτηση διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε στο ακέραιο κάθε ποσό που έχετε πληρώσει. Δεν υποχρεούμαστε να δεχθούμε τη συμμετοχή σας στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμή.

Οι τιμές στον διαδικτυακό τόπο μας περιλαμβάνουν Φ.Π.Α..
Για τη συμμετοχή σας, εκδίδουμε Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
, αρκεί να το ζητήσετε με e-mail στην άνω διεύθυνσή Μας και να μας δώσετε τα αναγκαία επαγγελματικά σας στοιχεία.

9. Δικαίωμα Υπαναχώρησης.
9.1 Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης

Αν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής, μπορείτε να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από τη Σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, οφείλετε να Μας ενημερώσετε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης (όρος 9.3), χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. Για να υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

9.2 Αποτελέσματα Υπαναχώρησης.

Αν υπαναχωρήσετε νόμιμα από τη Σύμβαση, οφείλετε να αποστείλετε πίσω τα αγαθά στην άνω διεύθυνσή μας μέσω μεταφορέα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Στην περίπτωση αυτή θα σας επιστρέψουμε ατόκως χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την υπαναχώρηση σε Εμάς, όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή.

9.3 Υπόδειγμα Δήλωσης Υπαναχώρησης.

Για την υπαναχώρηση μπορείτε να χρησιμοποιείτε το παρακάτω υπόδειγμα:
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (άρθρου 4 Νόμου 2251/1994)
ΠΡΟΣ:
Την εταιρία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με έδρα στην Όσσα Λαγκαδά ΤΚ 57200, Ελλάδα, ΑΦΜ 8011195308, ΔΟΥ Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Αρ. ΓΕΜΗ 151495805000 τηλέφωνο 2394091119 ηλεκτρονική διεύθυνση mickcooperskg2020@yahoo.com.
Δηλώνω και γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση μου παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας: Συμμετοχή στο βιωματικό εργαστήριο με τον Prof. Mick Cooper με τίτλο «Δουλεύοντας σε σχεσιακό βάθος στην ψυχοθεραπεία» που θα διεξαχθεί το Σάββατο 27.06.2020 στους χώρους του MOMus - Μουσείου Φωτογραφίας, Αποθήκη Α', στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης που παραγγέλθηκε στις ……
Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι ασκώ το σχετικό δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την σύμβαση.
Εάν εσείς ζητήσατε να ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών στη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης, υποχρεούστε να μας καταβάλετε, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης, ποσό που αναλογεί στα όσα σας παρέσχαμε μέχρι να μας δηλώσετε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση.
Επιθυμώ την επιστροφή των χρημάτων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους Όρους Χρήσης.
Ημερομηνία: …../ ……/ 2020
Ο (Η) Δηλών (ούσα ) και Υπαναχωρών (-ούσα)
Όνομα …………….
Διεύθυνση………
--------------------------------
(Υπογραφή)»

10. Πνευματική Ιδιοκτησία.

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δηλ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα, τα πάσης φύσεως αρχεία, σήματα/λογότυπα, η μορφή (layout) του κλπ, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας Μας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου καθώς και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνισή τους και προβολή τους στον διαδικτυακό τόπο Μας να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους. Άρα, βάσει των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή Μας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας Μας και διατηρούμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι έχουμε τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε Εμείς είτε μέσω τρίτων) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται σε αυτή καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε κρίνουμε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών/καταναλωτών/επισκεπτών/μελών της.

Στην πνευματική μας ιδιοκτησία θα ανήκουν και τα δρώμενα και τα αποτελέσματα του εργαστηρίου.

11. Προσωπικά Στοιχεία
α) Ορθή καταχώρηση προσωπικών στοιχείων

Επειδή τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε στον διαδικτυακό τόπο Μας είναι εξαιρετικά σημαντικά για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σας με Εμάς καθότι, όπως γνωρίζετε, αυτά αποτελούν, εκτός των άλλων, και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας Μας μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών Μας απέναντί σας καθώς και των κρατήσεων, θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι τα στοιχεία που Μας έχετε δώσει είναι απολύτως ορθά και επικαιροποιημένα (σε περίπτωση αλλαγών υποχρεούστε να Μας ενημερώσετε σχετικά). Λαμβάνουμε κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να λάβουμε από εσάς τα ορθά σας στοιχεία και για το λόγο αυτό σας ζητείται στο τέλος της συμπλήρωσης των στοιχείων σας να επανελέγξετε και να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία αυτά. Ως εκ τούτου δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις Μας δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής από εσάς λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο τηλέφωνο που θα Μας έχετε δώσει (λ.χ. για την έλλειψη διαθεσιμότητας θέσης κλπ) θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν Μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά). Το ίδιο ισχύει και για τους τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούστε να ενημερώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που αυτά αλλάζουν.

β) Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα & Πολιτική Cookies

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σοβαρή για Εμάς και αντιμετωπίζεται ως ζήτημα μέγιστης προτεραιότητας. Για να πληροφορηθείτε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και την πολιτική μας ως προς τα Cookies, μεταβείτε στην ενότητα με τον τίτλο «ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» του διαδικτυακού μας τόπου.

12. Ασφάλεια δεδομένων και συναλλαγών

Αναγνωρίζουμε ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλισή τους.

13. Περιορισμός Ευθύνης

Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του διαδικτυακού τόπου Μας αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμά Μας να διακόψουμε τη διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών κάθε φορά που θεωρούμε ότι παραβιάζονται από εκείνον (χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλος) οι παρόντες όροι ή που διενεργούνται ή υπάρχουν ενδείξεις ή/και καταγγελίες ότι διενεργούνται παράνομες πράξεις ή παραλείψεις από αυτόν. Επίσης δυνάμεθα να διακόψουμε, αναστείλουμε, τροποποιήσουμε τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου εν όλω ή εν μέρει, μόνιμα ή προσωρινά οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους της. Εμείς και οι συνεργάτες Μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές στον διαδικτυακό τόπο Μας να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθυνόμαστε, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού. Εκτός και αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, η ευθύνη Μας σε σχέση με τη συμμετοχή σας στο εργαστήριο περιορίζεται αυστηρά στο ποσό της τιμής συμμετοχής σας.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η ευθύνη Μας δεν αποκλείεται ούτε περιορίζεται σε οποιαδήποτε περίπτωση όπου θα ήταν εκ μέρους Μας παράνομο ή αθέμιτο να αποκλείσουμε ή να περιορίσουμε, ή να αποπειραθούμε να αποκλείσουμε ή να περιορίσουμε, την ευθύνη Μας. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, και εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις ακόλουθες απώλειες, ανεξάρτητα από την αιτία που προέκυψαν:

 • α. Απώλεια εισοδήματος ή εσόδων
 • β. Απώλεια εμπορικής δραστηριότητας
 • γ. Απώλεια κερδών ή συμβάσεων
 • δ. Απώλεια προσδοκώμενων αποταμιεύσεων
 • ε. Απώλεια διαχείρισης χρόνου ή ωρών εργασίας.

Λόγω της ανοικτής φύσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου και της πιθανότητας σφαλμάτων κατά την αποθήκευση και μετάδοση των ψηφιακών πληροφοριών, δεν εγγυόμαστε, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, την ακρίβεια και την ασφάλεια των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην ή λαμβάνονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στον διαδικτυακό τόπο.

Όλες οι περιγραφές των υπηρεσιών, οι πληροφορίες και η ύλη που αναρτώνται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο παρέχονται "ως έχουν" και χωρίς καμία περαιτέρω εγγύηση είτε ρητή είτε σιωπηρή, εκτός από τις εγγυήσεις που παρέχονται εκ της νομοθεσίας. Όσα προβλέπονται στον όρο αυτόν δεν θίγουν τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή ή Χρήστη, ούτε το δικαίωμά σας περί υπαναχώρησης.

14. Σύνδεσμοι – Links με άλλες ιστοσελίδες.

Ο διαδικτυακός τόπος Μας ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρουμε, ούτε εγγυόμαστε για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Συνεπώς, για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδεχόμαστε ή υιοθετούμε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπουμε ή ότι συνδεόμαστε με αυτά καθ' οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως websites αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής/ιδιοκτήτης του website αυτού.

15. Εξυπηρέτηση καταναλωτών

Διαθέτουμε κατάλληλους μηχανισμούς (μέσω τηλεφώνου ή/και e-mail) και επαρκές προσωπικό το οποίο ασχολείται με την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, καταβάλλοντας εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση τους σχετικά με τα αιτήματά τους εντός των νομίμων χρονικών ορίων ανά περίπτωση. Όταν η επικοινωνία γίνεται μέσω διαδικτυακής φόρμας επικοινωνίας ή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η απάντησή μας αποστέλλεται σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη λήψη του σχετικού αιτήματος σας.

16. Λοιποί όροι.

α) Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών - Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο: Κάθε διαφορά που αφορά υπηρεσίες που αγοράσατε από τον ιστότοπό Μας δύναται να επιλυθεί ηλεκτρονικά και χωρίς την προσφυγή σας σε δικαστήριο, με την διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution), όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 και την ΚΥΑ 70330οικ/2015, με την οποία προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία συμμορφούμενη στην Οδηγία 2013/11/ΕΚ. Εφόσον επιθυμείτε την ηλεκτρονική επίλυσης της διαφοράς σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm) και να ακολουθήσετε τις εκεί παρεχόμενες οδηγίες. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγκεκριμένοι από το κράτος Μας Φορείς Επίλυσης Διαφορών που δύναται να επιλύσουν την διαφορά που τυχόν ανακύψει είναι η Ανεξάρτητη Αρχή "Ο Συνήγορος του Καταναλωτή" (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr). Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του site, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του διαδικτυακού τόπου Μας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. Οι συμβάσεις πραγματοποιούνται στο νόμισμα του ευρώ (€), στην ελληνική γλώσσα.

β) Ακυρότητα όρου: Αν ένας από τους προαναφερθέντες όρους είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι της παρούσης Συμβάσεως δεν θα θίγονται.

γ) Τροποποίηση όρων χρήσης: Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από Εμάς με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει με την ανάρτησή τους στον διαδικτυακό τόπο Μας. Οι χρήστες/μέλη Μας υποχρεούνται να ενημερωθούν οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποιήσεων/αλλαγών στους όρους.

δ) Ερμηνευτικός όρος: Σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων ή/και η πίστωση αυτών στον πελάτη, αυτή εννοείται πάντοτε ως άτοκη.

ε) Επικεφαλίδες: Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης τίθενται προς διευκόλυνση της παραπομπής σε όρους της και δεν αποτελούν βοηθήματα ερμηνείας της Σύμβασης.

στ) Καθυστέρηση άσκησης δικαιώματος: Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (Εμάς και καταναλωτή) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και κατ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

ζ) Κώδικες Δεοντολογίας: Δεσμευόμαστε από τον Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Υ.Α. Οικονομίας και Ανάπτυξης 31619οικ/2017 ΦΕΚ Β 969/2017) και τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 10/2017 ΦΕΚ Α 23/2017)

η) Αποδοχή όρων: Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του διαδικτυακού τόπου δηλώνει ότι ανέγνωσε τους παρόντες όρους τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους και ότι αναγνωρίζει ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτήν καθ’ όλη τη διάρκεια της πλοήγησής του στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή/και της συναλλαγής του μέσω αυτής.